Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

www.EpoxyMag.bg

    Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия, преди да продължите да използвате този сайт, защото те представляват ДОГОВОР за използването му. Имате право на достъп до УСЛУГИТЕ, предлагани на сайта, само при условие, че се съгласявате с пълния текст на тези Общи условия.

    Сайтът е собственост на ХЕРА Адвертайзинг ООД. Дружеството, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК е и АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ по смисъла на ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016.

I. ПРЕДМЕТ

    Чл. 1. Настоящите Общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между ДОСТАВЧИКА, и потребителите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на предоставяните от него УСЛУГИ на информационното общество, наричани по-долу УСЛУГАТА.

ІІ. ДЕФИНИЦИИ

    • ДОГОВОР – настоящите Общи условия;

    • САЙТ – съвкупност от уеб страници, които се адресират на общ URL, който често се състои само от името на домейна или IP адреса и пътя до основната директория („/“) в мрежа базирана на протокола IP. За целта на тези Общи условия това е www.EpoxyMag.bg

    • ПОЛЗВАТЕЛ –физическо или юридическо лице, посетило сайта чрез въвеждане на URL адрес, пренасочване от друга уеб страница, или по друг начин;

    • ПОТРЕБИТЕЛ – всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва УСЛУГИ, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност;

    • ИНТЕРФЕЙС – елементите, предоставени на потребителя за управление, изпълнени във вид на графични изображения (менюта, бутони, списъци и др.), достъпни с помощта на периферно устройство (клавиатура, мишка и т.н.);

    • E?mail – Електронна поща (електронно средство за съхраняване и пренос на електронни съобщения през интернет мрежа чрез стандартизирани протоколи);

    • ФОРСМАЖОР – под „непреодолима сила“ се разбира обстоятелство (събитие) от извънреден характер, което е възникнало след сключване на договора, не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята от страните като: пожар, производствени аварии, военни действия, природни бедствия (бури, проливни дъждове, наводнения, градушки, земетресения, заледявания, суша, свличане на земни маси и др. природни стихии, ембарго, правителствени забрани, стачки, бунтове, безредици и др.);

    • МАЛУЕР – събирателен термин за различни видове софтуер (вируси, червеи, троянски коне, задни врати, ботове, адуер, рууткит, спайуер, кийлогер и други), предназначен да повреди, наруши функционирането, открадне, разруши или като цяло да извърши негативни и нелегитимни действия в рамките на компютърни системи;

    • ЛИЧНИ ДАННИ – всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

    • ОБРАБОТВАНЕ (на лични данни) – всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

    • АДМИНИСТРАТОР (на лични данни) – физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;

    • ОБРАБОТВАЩ ЛИЧНИ ДАННИ – физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора

    • БИСКВИТКИ – пакет информация (малки текстови файлове), изпратен от уеб сървър към Интернет браузър, а след това връщан от браузъра всеки път, когато той получи достъп до този сървър.

ІІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

    Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

        1. Наименование на ДОСТАВЧИКА: ХЕРА Адвертайзинг ООД

            Седалище и адрес на управление: Русе, ул. Княжеска 11

            Адрес за упражняване на дейността: Русе, ул. Княжеска 11

            Данни за кореспонденция: Русе, ул. Княжеска 11

            Вписване в публични регистри: ЕИК 117649834

            Регистрация по ЗДДС № BG117649834

            ДОСТАВЧИКЪТ не е страна по Етичен кодекс.

        2. Надзорни органи:

            • Комисия за защита на личните данни

                Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2,

                факс: (02) 9153525

                E-mail: kzld@cpdp.bg

                Уеб сайт: www.cpdp.bg

            • Комисия за защита на потребителите

                Адрес: гр. София, ПК 1000, пл. Славейков №4А, ет. 3, 4 и 6

                телефон на потребителя: 0700 111 22

                Уеб сайт: www.kzp.bg

IV. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА

    Чл. 3. УСЛУГАТА, предоставяна от ДОСТАВЧИКА на ПОЛЗВАТЕЛЯ представлява УСЛУГА на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.

    Основните характеристики на УСЛУГАТА са следните:

        1. Безплатен достъп до електронно съдържание, с право на закупуване (изтегляне), преглед на съдържание;

        2. Достъп до инструменти за търсене и навигация в сайта;

        3. Предоставяне на възможност на ПОЛЗВАТЕЛЯ да публикува съобщения, коментари, коментари на потребители, да оценява съдържанието на сайта;

        4. Безплатен достъп до информация за УСЛУГИТЕ/СТОКИТЕ и информация за покупката им;

        5. Други видове УСЛУГИ, налични на страниците на сайта;

        6. Отправяне на запитване относно цени (искане на оферта) на УСЛУГИТЕ/СТОКИТЕ и допълнителна информация за тях;

    Чл. 4. ДОСТАВЧИКЪТ предоставя, а ПОЛЗВАТЕЛИТЕ използват УСЛУГАТА, съгласно параметрите, обявени на съответната страница на ДОСТАВЧИКА в Интернет.

    Чл. 5. Настоящите Общи условия обхващат всички съществуващи (действително функциониращи) услуги на сайта в момента, както и всички бъдещи промени в тях и допълнителни услуги на сайта.

V. ЗАЯВКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА УСЛУГАТА (подаване на поръчка)

    Чл. 6(1) Инициативата за заявяване на УСЛУГАТА е изцяло на ПОЛЗВАТЕЛЯ.

        (2) ПОЛЗВАТЕЛЯТ поръчва и/или отправя запитване до ДОСТАВЧИКА, чрез интерфейса на сайта, или чрез e-mail за избрана от него УСЛУГА.

        (3) ДОСТАВЧИКЪТ изпълнява/подготвя за предаване/изпращане СТОКАТА/УСЛУГАТА в указания в поръчката, или офертата срок.

        (4) ДОСТАВЧИКЪТ отговоря чрез e-mail на ПОЛЗВАТЕЛЯ в разумен срок от получаването на запитването/поръчката, като потвърждава/уточнява:

            1. Наличност/възможност за изработка на заявеното;

            2. Индивидуалните изисквания (персонализация) на ПОЛЗВАТЕЛЯ, ако е приложимо;

            3. Общата цена с доставката, ако е приложимо;

            4. Срокът на готовност;

            5. Начинът на плащане;

            6. Начинът на предаване/доставка.

        (5) ДОСТАВЧИКЪТ, по своя преценка, може да откаже да изпълни поръчка за УСЛУГА, без да дължи обяснение за причината на своя отказа. За това си решение уведомява ПОЛЗВАТЕЛЯ, чрез  интерфейса на сайта, по e-mail или телефон.

VІ. ПОЛУЧАВАНЕ НА УСЛУГАТА. ДОСТАВКА

    Чл. 7Страните уговарят предаването/получаването на  УСЛУГАТА/стоката,  лично от ПОЛЗВАТЕЛЯ, или негов представител за всяка отделна поръчка, както следва:

        1. В офиса на ДОСТАВЧИКА на адрес Русе, ул. Княжеска 11;

        2. Чрез куриерска фирма на адрес в България, посочен от ПОЛЗВАТЕЛЯ.

            а) Всички пратки се застраховат в полза на ДОСТАВЧИКА, за сметка на ПОЛЗВАТЕЛЯ срещу риск от повреждане/загубване на УСЛУГАТА/СТОКАТА.

            б) ПОЛЗВАТЕЛЯТ или негов представител получават възможността да отворят пратката в присъствието на куриера и да се уверят в съдържанието ?, преди да заплатят сумата по Наложен платеж и/или да получат пратката (УСЛУГА/СТОКА).

            в) ПОЛЗВАТЕЛЯТ или негов представител следва да прегледат внимателно пратката. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат предявени ВЕДНАГА, като щета (застрахователно събитие) пред куриера и докладвани незабавно на ДОСТАВЧИКА.

            г) Ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ или негов представител не отвори пратката в присъствието на куриера, за да се увери в съдържанието ?, няма право да претендира пред ДОСТАВЧИКА за транспортни дефекти, липси (несъответствие в количества) и други щети, причинени по време доставката/транспортирането, или такива за които е възможно да се допусне, че са настъпили по време на доставката/транспортирането.

            д) След предаване на УСЛУГАТА/СТОКАТА на ПОЛЗВАТЕЛЯ, риска от повреждане/загубване се носи от ПОЛЗВАТЕЛЯ.

            е) ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер, друг доставчик или форсмажорни обстоятелства.

            ж) При посочени неверни или сгрешени данни за доставка (адрес, лице за контакти и/или телефон) всички допълнителни разходи за доставка са за сметка на ПОЛЗВАТЕЛЯ.

            з) Ако ДОСТАВЧИКЪТ не може да се свърже с ПОЛЗВАТЕЛЯ за уточнение на данните, има право да получи обратно пратката.

VІІ. ЦЕНА НА УСЛУГАТА И ЗАПЛАЩАНЕ

    Чл. 8. (1) Когато УСЛУГАТА се предоставя възмездно, в страницата с продукти или в страницата на всяка УСЛУГА/стока в сайта, ДОСТАВЧИКА посочва цената в български лева (BGN) с включен ДДС.

        (2) ПОЛЗВАТЕЛЯТ избира един от следните начини на заплащане на всяка отделна поръчка:

            1. Плащане при предаване от куриер: Наложен платеж, като Пощенски паричен превод (по смисъла на ЗПУ);

           2. Авансово плащане в размер на 100% (банков превод).

         (3) Когато плащането е авансово, ДОСТАВЧИКЪТ потвърждава получаването му чрез предоставяне на УСЛУГАТА и/или чрез друго подходящо потвърждение направено по електронен път.

VІІІ. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА И ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

    Чл. 9. (1) Настоящите Общи условия се прилагат към всички УСЛУГИ, предлагани на сайта www.EpoxyMag.bg от ДОСТАВЧИКА.

        (2) ПОЛЗВАТЕЛЯТ не може да използва УСЛУГАТА без регистрация.

        (3) ПОЛЗВАТЕЛЯТ декларира, че е запознат с тези Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва, когато:

            1. използва сайта;

            2. натисне бутона „Съгласявам се“ в банера за поверителност, който посреща всеки ПОЛЗВАТЕЛ при посещение на сайта;

            3. попълни данните си и натисне бутоните "Да, приемам", "Регистрация", или друго изявление в смисъл на съгласие.

        (4) След извършване на някое от действията посочени в чл. 9, ал. 3 от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ, между него и ДОСТАВЧИКА възникват договорни отношения.

    Чл. 10. (1) ПОЛЗВАТЕЛЯТ използва предимно интерфейса на Интернет страницата на ДОСТАВЧИКА, или електронна поща за извършване на електронни изявления в отношенията помежду им.

        (2) ДОГОВОРЪТ се сключва на български език.

        (3) ДОГОВОРЪТ между ДОСТАВЧИКА и ПОЛЗВАТЕЛЯ представлява настоящите Общи условия, достъпни на адрес www.EpoxyMag.bg/общи-условия, заедно с всички изменения и допълнения в тях.

        (4) ДОСТАВЧИКЪТ преди да пристъпи към изпълнение на договора, осигурява възможност на ПОЛЗВАТЕЛЯ, за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информацията чрез интерфейса на Интернет страницата си, или чрез електронна поща.

        (5) ДОГОВОРЪТ за използването на УСЛУГАТА се счита за сключен от момента на първото й използване от ПОЛЗВАТЕЛЯ. В този случай настоящите Общи условия имат действия от момента на първото използване на УСЛУГАТА от ПОЛЗВАТЕЛЯ.

        (6) Изявленията във връзка с този договор и потвърждението за тяхното получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

    Чл. 11. (1) ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право да използва УСЛУГАТА добросъвестно и по предназначение.

        (2) При използването на УСЛУГАТА, ПОЛЗВАТЕЛЯТ не трябва да използва софтуер, скриптове, програмни езици или други технологии, които биха могли да създадат затруднения в ползването й от другите ПОЛЗВАТЕЛИ.

        (3) ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да не използва УСЛУГАТА в противоречие с приложимото законодателство.

        (4) ПОЛЗВАТЕЛЯ е длъжен да използва всички приложими средства, за да открива и премахва всички видове Малуер от устройствата, които използва за достъп до сайта или за комуникация чрез електронен канал (e-mail и др.).

    Чл. 12. ПОЛЗВАТЕЛЯТ осигурява самостоятелно оборудването за достъп до УСЛУГАТА и нейното управление.

    Чл. 13. С оглед повишаване качеството на УСЛУГАТА, извършване на профилактика, отстраняване на повреди и други свързани с това дейности, ДОСТАВЧИКЪТ има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на УСЛУГАТА.

    Чл. 14. (1) ДОСТАВЧИКЪТ предприема мерки за защита на личните данни на ПОЛЗВАТЕЛЯ съгласно ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 от 27.04.2016г..

        (2) ДОСТАВЧИКЪТ приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес www.EpoxyMag.bg/поверителност

    Чл. 15. (1) Във всеки момент преди, по време или след предоставяне на УСЛУГАТА, ДОСТАВЧИКЪТ има право да изисква от ПОЛЗВАТЕЛЯ да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

ІX. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

    Чл. 16. ДОСТАВЧИКЪТ предлага УСЛУГИ/СТОКИ на ПОЛЗВАТЕЛЯ при условие, че те са предназначени само за препродажба или служебно ползване. ЧРЕЗ САЙТА НЕ СЕ ИЗВЪРШВА ДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ/СТОКИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, за които според данните, посочени при използване на УСЛУГАТА, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година относно правата на потребителите.

X. ОТГОВОРНОСТ

    Чл. 17. ДОСТАВЧИКЪТ носи пълна отговорност за:

        1. Качествено изпълнение на поръчките;

        2. Спазване на сроковете за изпълнение на поръчките;

        3. Опазване на личните данни на ПОЛЗВАТЕЛЯ, съгласно действащото законодателство.

    Чл. 18. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за:

        1. Неточности/пропуски в описанието на страницата на УСЛУГАТА/стоката, които не се отнасят до основните характеристики

        2. Изчерпателност на предоставената в сайта информация.

        3. Актуалността на предоставената информация. ДОСТАВЧИКА се ангажира да поддържа информацията на сайта актуална, но е възможно част(и) от нея, да се отнася(т) за УСЛУГА/и, които не са налични към момента.

        4. Вреди и загуби възникнали за ПОЛЗВАТЕЛЯ в резултат на използването на връзки към сайтове на трети страни, достъпни чрез сайта www.EpoxyMag.bg

        5. Съдържанието в сайтовете на трети страни, достъпни чрез връзки към тях, публикувани в сайта www.EpoxyMag.bg, а също и за наличието на Малуер на тези сайтове

        6. Пропуснати ползи и претърпени вреди от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ, вследствие на ограничаването на достъпа до УСЛУГАТА, нейната промяна или преустановяване/спиране.

        7. Пропуснати ползи и претърпени вреди от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ, вследствие на умишлено или небрежно нарушаване на тези Общи условия, както и за неоторизиран достъп до комуникация на друг ПОЛЗВАТЕЛ.

        8. Забавяне или срив по време на сесия, произтичащи от „непреодолима сила“ (форсмажор), както и всеки случай на проблеми в телекомуникациите, компютрите, електрическите и други системи.

        9. Действия на системи за преводи, банки, платежни системи и закъснения, произтекли от тяхното функциониране.

        10. Правилното функциониране на сайта, ако ПОЛЗВАТЕЛЯ няма необходимите технически средства за неговото ползване.

XІФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

    Чл. 19. (1) Страните не носят отговорност за пълно или частично неизпълнение на задълженията по ДОГОВОРА, ако то се дължи на „непреодолима сила“ (форсмажор).

        (2) Страната, която е изпаднала в невъзможност да изпълни задълженията си, поради настъпило форсмажорно обстоятелство е длъжна в 10-дневен срок да уведоми по e?mail другата страна за възникването му, както и предполагаемият период на действие и прекратяване на форсмажорното обстоятелство.

XІІПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПОЛЗВАНЕ

    Чл. 20. (1) ДОСТАВЧИКА притежава всички материали (текстови, графични, аудио, видео и фотографски материали и др.), използвани в сайта, или правото (лиценз) да ги използва. Те се ползват със закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и всички международни актове в сила за Република България, както и релевантните актове на Европейския съюз (освен ако друго не е изрично указано на сайта).

        (2) Съдържанието на Сайта не може да се копира, публикува, възпроизвежда, предава или разпространява по какъвто и да е начин, както и да се публикува в интернет мрежата без предварителното писмено разрешение от ДОСТАВЧИКА.

        (3) Всяко нерегламентирано използване е закононарушение и виновното лице носи гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност за своите действия и/или бездействие.

    Чл. 21. (1) При възложена поръчка за УСЛУГА/стока от ПОЛЗВАТЕЛЯ, той носи пълна отговорност за уреждането на всички въпроси свързани с авторското право (лицензи и др.) за предоставените на ДОСТАВЧИКА материали (текстови, графични, аудио, видео и фотографски материали и др.).

        (2) ДОСТАВЧИКА приема, че ПОЛЗВАТЕЛЯ има право да ги използва и да ги предоставя за използване на ДОСТАВЧИКА.

XІІІ. ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

    Чл. 22. Сайта на ДОСТАВЧИКА използва „бисквитки“, които се запазват на компютъра или мобилното устройство на всеки ПОЛЗВАТЕЛ. Подробна информация за това в ПОЛИТИКАТА ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ, на адрес www.EpoxyMag.bg/бисквитки

XІV. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

    Чл. 23. (1) Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни и допълвани от ДОСТАВЧИКА, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани ПОЛЗВАТЕЛИ на УСЛУГАТА.

        (2) ДОСТАВЧИКЪТ и ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези Общи условия ще има действие спрямо ПОЛЗВАТЕЛЯ след изричното му уведомяване от ДОСТАВЧИКА и ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.

        (3) ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява, че всички изявления на ДОСТАВЧИКА, във връзка с изменението на тези Общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от ПОЛЗВАТЕЛЯ, при регистрацията за използване на УСЛУГАТА. ПОЛЗВАТЕЛЯТ на УСЛУГАТА се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

        (4) ПОЛЗВАТЕЛИТЕ, които използват УСЛУГАТА без регистрация приемат новите Общи условия от момента на използването след промяната им, без изрично уведомление за промяната.

        (5) При промяна в Общите условия всички текущи поръчки/договори се изпълняват съгласно Общите условия, действали в момента на сключването им.

XV. ПРЕКРАТЯВАНЕ

    Чл. 24. ДОГОВОРЪТ за предоставяне на УСЛУГАТА се прекратява:

        1. с прекратяване на регистрацията на ПОЛЗВАТЕЛЯ за ползване на УСЛУГАТА;

        2. взаимно съгласие от двете страни, за прекратяване на договора;

        3. преустановяване дейността на ДОСТАВЧИКА, или прекратяване на поддържането на уебсайта EpoxyMag.bg;

        4. при изземване или запечатване на оборудване на ДОСТАВЧИКА от държавни органи;

        5. в случаите по чл. 11, ал. 3 от тези Общи условия;

        6. ДОСТАВЧИКЪТ има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните УСЛУГИ се използват в нарушение на настоящите Общи условия, законодателството на Република България и общоприетите нравствени норми;

        7в други случаи, предвидени от закона.

    Чл. 25. В случай на прекратяване на договора между страните, на каквото и да е основание:

        1. ДОСТАВЧИКЪТ има право незабавно да спре достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до неговия профил, да прекрати неговата регистрация и да премахне от сървърите, които ДОСТАВЧИКА използва цялото потребителско съдържание. ДОСТАВЧИКА ще направи това, спазвайки изискванията на приложимото законодателство.

        2. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от ПОРЕБИТЕЛЯ или трети лица, настъпили вследствие на:

            а) спирането на достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до потребителския му профил;

            б) прекратяването на регистрацията му;

            в) изтриването на Потребителското съдържание от сървърите, използвани от ДОСТАВЧИКА;

            г) предоставянето на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.

XVІ. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

    Чл. 26. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

    Чл. 27. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

    Чл. 28. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат решавани в дух на добра воля и разбирателство. Ако не бъде постигнато съгласие, всички нерешени спорове, включително такива, отнасящи се до тълкуването му, изпълнение, прекратяване или неговата недействителност, както и спорове относно запълване на празноти в този договор или адаптирането му към обстоятелства, възникнали на по-късен етап, ще бъдат отнесени за разрешаване от компетентния съд по регистрация на ДОСТАВЧИКА, съобразно българското законодателство.

XVІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

    Чл. 29. ДОСТАВЧИКА не приема предложения за промяна в Общите условия от ПОЛЗВАТЕЛЯ.

    Чл. 30. Мненията на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ, публикувани на сайта, не са поверителна информация и ДОСТАВЧИКА има право да ги използва, без ограничение.

    Чл. 31. Настоящите Общи условия влизат в сила за всички ПОЛЗВАТЕЛИ на 05.05.2021 г.